இங்கே துலாவு

திங்கள், 2 அக்டோபர், 2017

ப்ஆர்வையற்றோருக்கான பாடல்கள்:

விடுதியில் நான், துரை சார், போன்ற பலரும் பார்வையற்றோருக்கான பாடல்கள் என பல பாடல்களை வகைப்படுத்தினோம். அப்படி நாங்கள் வகைப்படுத்திய சில பாடல்கள் பற்றி இப்பதிவில் பார்ப்போம். உங்களுக்கு புரியும்படி சொல்லவேண்டுமென்றால் பார்வையற்றோரின் வாழ்வியலோடு சில வரிகள் ஒத்துப்போகும் அப்படிப்பட்ட சில பாடல் வரிகளை இங்கே காண்போம்! இங்கு சில பாடல்கள் மட்டுமே தொட்டுக்காட்டப்படுகிறது. *இங்கே ஒரு பார்வையற்ற காதலனுக்கு ஒரு வித்தியாசமான ஆசை